|

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာအိမ္၊ ျခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ၂၀ဝ၃ခုႏွစ္၊ ( )ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ မႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေလာကတြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ (၁၂)ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္း႐ွိ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယခုရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီကို ယခင္ကထြန္းသစၥာအိမ္၊ျခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ခဲ့ၿပီးကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ နာမည္တူ ႐ွိေနပါေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီ အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ဥကၠဌမွာ ဦးတင္ေမာင္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးပညာ႐ွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာ႐ွင္မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းလိုသူ Customer မ်ား၏ စိတ္တိုင္းက် သည္အထိတိက်မွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္႐ိုးသားမႈ၊ Customer မ်ားအေပၚ ေစတနာကိုအဓိကထား၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ၊ Customer မ်ား၏ လက္ခံယံုၾကည္အားေပးမႈတို႕ေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ရပ္တည္လာႏိုင္ပါသည္။

Trust,Value and Passion ဆိုတဲ့စာသားႏွင့္အညီယံုၾကည္ျခင္း၊ တန္းဖိုး႐ွိျခင္း ၿပီးေျမာက္ေစျခင္း ဆိုတဲ့စကားႏွင့္အညီ ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိျခင္းေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႕အေနႏွင့္ ႐ြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ-

  1. ဦးေက်ာ္ထင္လင္း
  2. ေဒၚစႏၵာဝင္း
  3. ေဒၚအိအိသႏၱာျဖဴ
  4. ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

Our real estate Royal Tun Thitsar company started at 2003.

Today in real estate field Mandalay,Our  company is reputable and successful for 12 years age.

When we register our company name,it has same name at 25.7.2013.

Nowaday, our company name and change from real estate Tun Thitsar , old name .

The chairman of our company is U Tin Maung.

He gets together the economists and the jurist.Our company dutifully service to buy ,sell and rent I of customer’s element with accuracy and quickness.

Today,we can stand with the acceptability of the customer ,servicing with benevolence for the customer mainly ,being skillful,dutiful,rightful of our company and cop out of our employees.

By holding Trust,Value and Passion, our company,Royal TunThitsar real estate service reliantly  have a line on good news.

The Members of company director are,

  1. U Kyaw Htin Lin
  2. Daw Sandar Win
  3. Daw Ei Thandar Phyu
  4. U Zaw Zaw